W poniższym regulaminie znajdują się następujące rozdziały:

 • wstęp
 • definicje,
 • postanowienia wprowadzające,
 • składanie zamówienia, – uzupełnić
 • formy dostawy i płatności, – uzupełnić
 • realizacja zamówienia,
 • odstąpienie od umowy,
 • odpowiedzialność za wady,
 • dane osobowe i pliki cookies,
 • pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
 • postanowienia końcowe.

Wstęp

Sprzedaż produktów fizycznych i elektronicznych za pośrednictwem sklepu ViaNatEyes realizuje Natalia Rytelewska-Chilczuk, z siedzibą w Warszawie na ul. Odkryta 67a, kod pocztowy 03-140.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@vianateyes.pl

§1: Definicje

Paragraf 1 to definicje terminów używanych w regulaminie. To miejsce, by zdefiniować takie pojęcia jak:

 • konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 • operator płatności –
 • sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.vianateyes.pl , za pośrednictwem którego kupujący może złożyć Zamówienie.
 • sprzedawca – Natalia Rytelewska-Chilczuk, podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • regulamin – regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów fizycznych i elektronicznych uwidocznionych na stronach Sklepu.

Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.vianateyes.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające są:

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może złożyć zamówienia anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. Ceny produktów nie obejmują kosztów wysyłki.

§3: Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany kupujący albo jako gość.

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

3) Uzupełnić dane niezbędne do wysyłki produktu

4) Zaakceptowania regulaminu

5) Uiszczenia opłaty za zamówienie

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

 1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
 2. w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty fizyczne jak i elektroniczne złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

Zamówień w sklepie można dokonywać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie poprawnych danych przez kupującego.

Z chwilą złożenia zamówienia między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

Po skutecznym złożeniu zamówienia kupujący otrzyma maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

Kupujący otrzymuje zakupiony towar za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi 15 złotych.

Orientacyjny czas dostawy 48 godzin od chwili realizacji zamówienia, ale nie więcej niż 5 dni roboczych.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku i może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszty dostawy”.

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

§ 5: Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty

Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 6: Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedającego.

Zakupiony towar należy zwrócić na adres sprzedającego.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Przygotuj również wzór formularza odstąpienia od umowy, do którego odnośnik zawrzesz w jednym z postanowień dotyczących prawa odstąpienia.

Sprawdzić zwrot produktów wykonanych na specjalne zamówienie, których nie ma w stałej ofercie sklepu.

§ 7: Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8: Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://………

§ 9: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10: Postanowienia końcowe

Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 7.10.2019.